Make your own free website on Tripod.com

םסוקה

.הדבוע תאז ,יופצ יתלב לכהש הז ,ילש קחשמה םש איה יופצ יתלבבש האנהה
.ךממ עומשל חמשא הפ רבודמ המ לע הניבמ תא םא .םשו הפ חוכיו שי האנהה יבגל

hakosem@hotmail.com

...סנכהל תנמזומ תא ,השדח תלד החתפינ לכמ תוחפ רבדל הפיצש עגרב הרקמ לכב