חיפוש שותפה מקרן שקופיות
םשרהל ןתינ החיתפה לגרלו תירבעה אסרגה תא קישמ - םידוהי תויונפ/םייונפל םלועב לודגה תויורכהה רתא
.דבלב לארשי יבשות תויונפ םייונפל ףקותב עצבמה .השדח העדוה דע םניחב רתאה יתורישב שמתשהלו

םיקזבמו תושדח ירתא   ונלש םורופה   תינשמה ונתבותכ   תישארה ונתבותכ
ומלה הריטאסה רדח  |  ראוד תובותכ  |  www.emailbook.co.il  |  םילגלג אסכו םירקש סקס  |  קוחצ
סיפור עתידי מצמרר שופר - אמנון יצחק תשודך יעל שטרנהל לאני מאשים
.wHeN רתאה ישלוג לש ויק יס ייאה תמישר !!שדח


.לארשיב ןושארה םימורופהו םיט'צה לטרופ - wHeN
Walla50+ Walla40+ Walla30+ Walla20+ םירגובמ םיאושנ
IOL (A) IOL (B) Nana (A) Nana (B) Nana (New) :םיט'צ דוע
Kibutsim תונורחא-תועידי בירעמ Bananot Start-(Tapuz) Cupidon-New
103FM rotter.net Joint Snunit (םידלי)Boom Nesher
Macron ** תוימינונא ןופלט תוחיש **
.םיפסונ םיט'צ לע ונל וחווד אנא     .הכורא םיפתתשמ תמישר רשפאמ ט'צה דיל A ןומיסה
.סנכהל ידכ אמססו םש ודילקה .רוגס םירבח ןודעומ

User Name: Password:
Pizuz Voice-Chat #Israely Diburim-New Hesdernet :םיילוק םיט'צ
טרוא לא.וא.יא הלאוו קראפ דייה (םידלי) םוב :םימורופ
ר"שנ זופת תשרומ םירוביד ענענ (תו/םיאג)ופייג
Rotter.Net תינונס הפיכ 103FM קיטנמור BlaBla4U
קזב בהז-טנרטניא Tip רישיה חולה תוננב השדח המב
Lawyers בירעמ םיצוביק Ynet XooX Web-Tools
ילדה ןדיע freechoice .
. :םניחב םיסקפ . :םיירלולס םינופלטל םניח תועדוה
. רזוחה סקפה סרימ 'גנרוא ןופאלפ םוקלס
קילקלט קילק-ענענ טאוד טדניילב ןודיפוק :תויורכה
ינשה יצחה טנ-סקדניא LoveLine בהזה ליג Woman2000 טנידיפס
Romantic 2meet Dates באלק-טייד דרפ וא גוז 2meetu
Love4all בירעמ Hek טיידיסוד ןרוגב םישגפנ NewLove
. hevredate datidate inlove רגאלש Jdate

.םיעוט אל 23.2.99 ךיראתמ םישלוג    
דירה להשכרה איפה אמא שלי?????????? השוק השחור

   ???שדח המ  
לבאד ץוחלל שי ט'צה ותואב תונולח רפסמל סנכהל ידכ .םכתעידיל
.ט'צה תניעטל ןיתמהלו םיצורש םימעפ המכ שקובמה ט'צה לע קילק
םיצלמומ םירושיק
.הרקיה ירש תלהנהב גניק-טנ תליהק      {{1ש}} תלהנהב הלאוו ט'צ תליהק
ןאמילאס חייש לש עופשה ימגתב      Infected-Mushroom
Dinura's Place      ומלה לש הריטאסה רדח
וידחי ול רבוחש שיאה - הקמיירפא
םיט'צ תוליהק ירתא
.םיפסונ םירתאו
ונלש םיעובקה םירודמה
לבקל ולכות ,יעוצקמ גולרמונ - רימת תלהנהב היגולורמונה רודמ
.החפשמ םשו םש , הדיל ךיראת וריאשת קר םא תיעוצקמ תיגולרמונ הפמ
לוב עלוק אוה המכ ונימאת אל
היגולורמונ
26.6.01

תא ולבק ,ונלש ןגל המשרנ המיהדמ הישילש ,בל ומיש
.רובי ןרק לש הידלי , איהילו רואיל ,יתמ
ןגל םכידלי תא ומשרו ורהמ ....
wHeN לש ילאוטריוה םידליה
 wHeN גן הילדים של
םירצק םירופיס .רקסוא תלהנהב רתאה לש תורפסהו הרישה רודמ
.םישלוגה תופתתשהב ...םיכשמהב םירופיסו
תרפסמ רקסוא
סעצנומש ,בכר ילכ , תוריד לש הריכמו הינק ,לכה םסרפל ןתינ ןאכ
.םכתעדב הלועש המ לכו
רוחשה קושה
ןכדוע אל ,תשרב תומוקמ ינימ לכמ יתטקילש הווא'ג יקחשמ
.תובוט תובוגת לבקמ ינא םעפ ידימ יכ הז תא ריאשמ ינא ןמז ןומה
יקחשמ
הווא'ג
?הנומתב ימ ההזמ ימ

...גד-המיחלמ י"ע התהוז הנומתבש תומדה (4.12.00)

.ןאכ וצחל תומדוקה תויומדה תמישרלו םירומיהה תמישרל
??
םירדענ רותיא
הבוהא תא ונכרד רתאל הטילחהש תיריא תא םירכוז
רופיסל בוט ףוס שי ?םינש 5 ינפל דוביאל הל ךלהש
ןמזמ יתחטבה רבכש עדוי ינא) ותוא םסרפנ בורקבו
(יל אצי אל טושפ לבא
שופיחל רודמה
םיבורק
.. המיחלמ לש רודמל המדקהה ךותמ
.םלועבש אשונ לכב הלאש לכלו תע לכב םכתושרל דומעל חמשא"
תולאש יכ ,וססהת לא זא .(ףסכ הז לע תלבקמ אל ינא ,אלו)
הנלבקתת ,תויתימא םתס וא ,תוינצלפ ,תומכחתמ ,תוניינעמ
ילעב :םכלש םיליימיאל הפצא ,ןכ .ילאוטריוה ידרשמב הכרבב
".......םירוכמה ,םכיניבש םינפסלפה ,תויטוכיספה תויטנה
רודמ- "הצירקו הציקע"
גד המיחלמ לש ץועייה
ןודיפוק תליהק רתאמ
אשונ לכב םכל עייסי
.רתאב ומסרפתהש םירקסה לכ תואצות ומייתסהש םירקס
בר ןמז ןכדוע אל ..יהוז לש םיצלמומה םירתאה רודמ
רוזחת איהש הווקנ .רודמה תלעב לש תוישיא תוביסמ
.םדקכ וימי תא שדחנו בורקב
יהוז לש הנוראמ
ץראב השענה לע תרוקיבב רקיעב קסוע - ילומ לש רודמה
בר ןמזל יל םלענ רודמה לעב ירעצל .יטנא אוהש רבד לכבו
חולשל שקבתמ וב שגפש ימ לכ .ומוקמ לע אפק רודמהו
.ילא ותוא
Mulee On Line
.הזה רתאב וצרש םינוש םיעצבמ רוקיס
דועו תימולשל בכר תאיצמ לשמל ומכ
םיעצבמה לכ רוקיס
.רתאב וצרש
םכל רצייש ףדל ונפות ,שממ םכל םמעשמ םא קר
תפלחה תשר לע םיססובמה םייארקא םירתא 20 לעמ
.לארשיב תומוסרפה
םייארקא םירתא
םינמזומ םלוכ ,ריזרזה תלהנהב ונלש הקיטלופה רודמ
הילאוטקא יניינעל רושקה אשונ לכב אטבתהלו ביגהל
.הקיטילופ וא
הקיטילופופ
תונורחא תועידי   הקירמא לוק    ןייל ןוא -רעונל בירעמ ...ב ונילע ובתכ

ואלמ וא ןימי דצמ "wHeN" וגולה לע וצחל ליימ יא יל חולשל ידכ
. "Clear" :וצחל םתיעט םא "Send" :וצחל םויסבו אבה ספוטה תא
יא תבותכו םכמש תא ןייצל וחכשת לא הבוגתב םינינועמ םתא םא
.הבושתל ליימ

:םכמש


:ליימ יא תבותכ

.רתוי וא 800 * 600 היצולוזרב 4.01 ררולפסקא תחת ובטימב הארנ הז רתא
(ינניח אל אוהש רמול רשפא יא פקס טנב םג לבא)

!!!ןמזה לכ ןאכל תדרל לזאזעל רבכ יקיספת , לכימ :בושח יכה יכהו