ינוזח םרוי ר"ד / ?דומילה רפסמ תינויצה הירוטסהה המלענ ןאל


'ו םויב תרושקתב רקחמה תפישח תובקעב

םלוע ,'ט התיכל ךוניחה דרשמ לש שדחה הירוטסיהה רפס
תידוהיה הירוטסיהה תא רוקסל רומא ,(1999) תורומת לש
יווקמ תינוציק הרוצב גרוח ךא , 20-ה האמה לש תיללכהו
דומילה ירפסב תלבוקמ התייהש תינויצה היפרגוירוטסיהה
,יבוקעי ינד לש ותושארב תווצ ידיב בתכנ רפסה .הכ דע לארשיב
.לטרב לארשי תא תללוכה הימדקא ישנא תצובק לש יעדמה ץועייב
םייח לש והשלכ רוכזיא וב ןיא :תובר ינימ תואמגוד המכ
אוה ;(1946-1921) תינויצה תורדתסהה אישנ ותויה תפוקתב ןמצייו
ינפל ןוירוג-ןב דוד לש תינידמה תוליעפל דבלב דחא טפשמ שידקמ
אוה ;( 1945-ב ראואהנזייא טייווד םע השיגפ לע) הנידמה תמקה
תודגנתה לש רחא השעמ לכ וא השרו וטג דרמ תא ריכזמ וניא
,ל"צאה ,הנגהה לש תויתרתחמה תולועפה ;םיצאנל הפוריא ידוהי
תולועפו") דבלב םילימ עבראב תוראותמ םיטירבה דגנ י"חלהו
ריכזמ וניא םימיה תשש תמחלמ לש ורואיתו ;("רחא דצמ תומילא
.תליא ץרפמ לע ירצמה רוצמה תא ללכ
,תוצופתה תודהי ייח לע ,יוארכ ,בר רמוח רפסב שי םנמא
אוה רסחש המ .ןיבר קחצי חצרו םולשה ךילהת ,האושה
היפרגוירוטסיההמ םירזגנה םיאשונל תיתועמשמ תוסחייתה
תופידר לש ןמויקל סחייתמ וניא טעמכ רפסה :תיסאלקה תינויצה
תוצעומה-תירבב ,המגודל) םזישפל תורושק ןניאש תוימשיטנא
םיידוהי הרובג ישעמ לש םתובישחמ טיעממ אוהו ;( ברע תונידמבו
.(תורתחמה ,הלפעהה ,השרו וטג דרמ)
ןעמל קבאמל תערכמ המורת ומרתש םישיא ,ןכ ומכ
,ןיבר קחציהנש םישימח ךשמב הנידמה לש הנוחטיבו התואמצע
םניא טעמכןיגב םחנמ ,סרפ ןועמש ,ןמצייו רזע ,ןייד השמ
.םולשה ךילהת לש רשקהב , 80-הו 70-ה תונש דע רפסב םיעיפומ
.ירוטסיהה ןורכיזהמ וקחמנ טושפ םהייחמ םימלש םיקרפ
תינויצה הירוטסיהה תא ףקשמ וניאש רפסב רבודמ ,רוציקב
.וידליל התוא שירוהל הצורו התוא האור רוביצה בורש יפכ
דרשמ תודיקפב הרוק המ ?ןכתיי הז ךיא :איה תשקבתמה הלאשהו
ותוא תביתכל םיארחאה םהש ,ולש תוימדקאה תודעוובו ךוניחה
ףגאה למס םע ומוסרפו ורושיאלו ,ול ןתינש יעדמה ץועייל ,רפס
הלשכנ וז תכרעמ ,תורומת לש םלוע לש הרקמב ?םידומיל תוינכתל
.ץחומ ןולשיכ
הזכ רפס רואל איצוהו בתכ ךוניחה דרשמ ךיא ריבסהל ןתינ
ןונימב ,תימואל-טסופ היגולואידיאו תיעוצקמ תונלשר לש ליהמתכ
:םויה הל םידע ונאש העפותה תא ריבסהל ךיא םלוא .רחא וא הזכ
,"תנקותמ הרודהמ איצוהל" החטבהב ןיינעהמ תאצל םוקמב
רתאב .יוקל רפס ותוא ןעמל קבאמל הלשממ ידיקפ םיסייגתמ
תאמ םילמ 6,000 תב הסמ העיפומ ךוניחה דרשמ לש טנרטניאה
תוליבומה תויומדה תחאו ריכב הימדקא שיאלטרב 'פורפ
ענכשל ןויסינל הלוככ הבור תשדקומהםידומיל תוינכתל תודעווב
.איה "רקש" ,ודגנ הלימ לכשו ,םגפ לכ רפסב ןיאש ונתוא
לטרב תא תררוג איהו ,תירשפא יתלב איה המישמה ךא
ידכ ,לשמל .ודמעמב שיאל םייואר םניאש םיצורית תעמשהל
,השרו וטג דרמ לש רוכזיא ללוכ וניא רפסהש יתנעט תא ףודהל
הבחרהב דימלתה דמול 132 'מעב יכ ]ינוזח[ חכש"ש בישמ לטרב
."םיצאנב המחלמל םידוהי םיבדנתמ יפלא תורשע תוסייגתה לע
תוסייגתהל סחייתמ אוה ךא132 'מעב הזכ רואית שי ,ןכאו
הבושת ןימ וזיא .אל ותו ,המחלמה ךלהמב יטירבה אבצל בושייה
?השרו וטג דרמ תא ריכזמ וניא רפסהש הנעטל וז
לש םלועבש הנעטל לטרב עיצמ התמרב המוד הבושת
תשש תמחלמ רופיסמ םיבושח םיכבדנ ןיטולחל ומלענ תורומת
ףרטצהל אלש םינדריל היינפה ,ירצמה ימיה רוצמה תוברל ,םימיה
לתוכה לומ ומייתסהש ,םילשורי לע םיזעונה תוברקהו ,המחלמל
ריעל םיסנכנ סיקרנ יזועו ןייד ,ןיבר הבש הנומתה םג ;יברעמה
ילארשי ןיירושמ לש םולצת עיפומ המוקמבו ,הטמשוה הקיתעה
'רד"ש לטרב בישמ ,הז לכ לע .תיברעב טלשל תחתמ ריעה חרזמב
זאו ."ירבע טלשב ףלחוי ינדריה טלשה יכ יאדווב שקבמ היה ינוזח
."תונומת ןקתל" (היודבה) יתשירד לע יתוא הנגמו ךישממ אוה
ירצמ תריגס לש רוכזיא רפסב ןיאש הנעטל וז הבושת ןימ וזיא
?ןאריט
?לטרב 'פורפ ,המ םשלו .ולא ןיעמ ןה יינועיטל תובושתה לכ
?םתיעטש תודוהל ףידע אל
------------------
.'םלש זכרמ' אישנו ןוטסנירפ 'ינוא רגוב ,הנידמה יעדמל ר"ד ינוזח םרוי*
הקיטילופופ רודמל הרזח

Home