Make your own free website on Tripod.com
.לארשיב ןושארה םימורופהו םיט'צה לטרופ - wHeN

םייארקא םירתאל םכתא ונפיש םירנאב הרשע לעמ לבקל םירומא םתא הז דומעב
"רנאב-יד" תרבח לש םירנאבה רקיעב) םילוע אל םירנאבהמ קלח םימעפל .תשרב
םתלבק םא .הנבהב תאז ולבק זא ,(סמועה תועשב סורקל גהונ םהלש תרשהש
תיארקא המישר לבקלו ןאכ ץוחלל ולכות ,םכניעב ןח םיאצומ אל םניאש םירתא
.תשרב םיענ יוליב םכל היהיש זא .השדח


Click

Israel HyperBanner Network

Click

Israel HyperBanner Network

Click

Israel HyperBanner Network

Click

Israel HyperBanner Network

Click

Israel HyperBanner Network

Click

Israel HyperBanner Network

Click

Israel HyperBanner Network

Click

Israel HyperBanner Network

Click

Israel HyperBanner Network


Home